תקנון שימוש באתר

מבוא

 1. אתר flystyleb.co.il (“האתר”) המופעל ע”י חברת פליי סטייל ישראל בע״מ הידוע גם בשם "פליי סטייל בוטיק " ומשמש גם בתור אתר מכירות לסדנאות יוגה אותם החברה מפיקה וכן ומוצרים נלווים (“המוצר"/"סדנא").
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

תנאי שימוש וגלישה באתר

 1. השימוש באתר האינטרנט של "פליי סטייל בוטיק" ורכישת שירותים או מוצרים בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון. "). השימוש באתר ייחשב להסכמה חד משמעית מצדך לכל תנאי השימוש.
 2. האת מאפשר לרכוש על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (להלן: "האתר") מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה כלשונם (להלן: "תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב להסכמה חד משמעית מצדך לכל תנאי השימוש.
 3. הנכם מתחייבים בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה כדלקמן אך לא רק :
  ● לא להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים.
  ● לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר.
  ● לא להעתיק ו/או להשתמש ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או זכויות קניין אחרות.
  ● לא להשתמש באתר לצורכי קידום מכירות ו/או הפצה ו/או פרסום מוצרים ו/או שירותים שונים.
 4. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב והחברה לא תהיה אחראית לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה שכזו.
  זכויות יוצרים וקניין רוחני
 5. כל המידע המצוי באתר לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה, וידאו, קול ואמצעים אחרים באתר הינם בבעלות ׳פליי סטייל ישראל׳ והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות. האתר כיצירה מוגן באמצעות זכויות יוצרים.
 6. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 7. לקוח אשר השתתף בפעילות החברה נותן את הסכמתו לעשות כל שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו שלו , אשר צולמו במהלך הסדנא וזאת לצורכי שיווק הפעילות ופרסומו בכל צורה ו/או אופן שייקבעו על ידי החברה.

מדיניות פרטיות

 1. האתר משתמש באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית, קוקיז' ועוד.
 2. בנוסף נשמר מזהה אישית (כגון פרטי שם ופרטי מייל אשר מושארים להתעניינות בסדנא) אשר נמסר על ידך ביודעין.
 3. השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות או על פי הוראת כל דין, על מנת:
  • לאפשר לקבל מידע נוסף המעניין אותך.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת שירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 4. כל פרטיו האישיים של הרוכש / מזמין שירותים (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 5. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 6. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 7. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 8. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 9. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 10. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 11. הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 12. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.
 13. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

אחריות

 1. האתר בכללותו ובכלל זה כל המידע המופיע בו, התוכנה שבבסיסו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות מבצעי הפעולות כפי שהם (as is).
 2. חלק מהמוצרים/ השירותים שבאתר מוצעים ע"י צדדים שלישיים/ ספקים. המידע לגבי אותם מוצרים/ שירותים נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים התחייבו כלפי ההתאחדות והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר. ההתאחדות אינה ערבה לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.
 3. חלק מהתמונות והמידע שבאתר נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים התחייבו כלפי החברה "פליי סטייל בוטיק" והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר. החברה "פליי סטייל בוטיק" אינה ערבה לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.
 4. האתר עשוי להכיל קישורים אלקטרוניים (link) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים באינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם .קישורים אל /מהאתר אינם הבעת המלצה או תמיכה. פתיחת הקישורים הינם באחריות המשתמשים לרבות כל נזק אשר עלול להגרם.
close

let's be friends

הירשמו לניוזלטר ותהיו הראשונים לשמוע על אירועים חדשים והטבות מיוחדות לחברים בלבד. מבטיחות לשלוח רק דברים שווים ולא להציק 😊

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

× היי, נשמח לעזור!